United (uniform, unified, unique, single, entire, whole, all, complete, general, total, global) and different (diverse, various, varied, versatile, multiform, plular) world.
The website is being updated or under updating.
The website is dedicated and devoted to freedom.

Единый (уникальный, цельный, целый, полный, всеобщий, глобальный) и разный (различный, всякий, всевозможный, многообразный, многосторонний, множественный) мир.
Свод, сбор гиперстраниц, то есть веб-сайт, обновляется или при обновлении.
Свод, сбор гиперстраниц, то есть веб-сайт, посвящается свободе.

Бүтүн (бүткүл, бүт, бир, бардык, толук, жалпы, жалгыз) жана ар түрдүү (ар түрлүү, ар түркүн, ар кандай, ар кайсы, ар башка, ар бөлөк, ар бөтөн, көп жактуу, көп кырдуу, көптүк) дүйнө.
Жыйын жаңырланууда же жаңыртылууда.
Баракчалык жыйын, түйүн эркиндикке арналат жана багышталат.


3 - 2 - 1 - 0 = 0 + 0

0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 5 + 5 = 10
10 * 100 * 1000 = 106 = 1003 = 10002 = 1000000
101010 = 310 = 10 ↑↑ 3 = 10 ↑2 3 = 1010000000000 = 10 ↑ 10000000000
10100000000000 = (1010)10000000000 = (1010000000000)10 = ((((((((((1010)10)10)10)10)10)10)10)10)10)10 = (1010)1010 = (101010)10 = 1000000000010000000000 = 210000000000 = 10000000000 ↑ 10000000000 = 10000000000 ↑↑ 2 = 10000000000 ↑2 2 = 10 ↑ 100000000000

0 = 0 + 00 + 000 + 0000 + 00000 + 000000 + 0000000 + 00000000 + 000000000 + 0000000000 ...
12345678910 = 1 * 108 + 2 * 107 + 3 * 106 + 4 * 105 + 5 * 104 + 6 * 103 + 7 * 102 + 8 * 101 + 9 * 100 = 012345678910 = 0 * 109 + 1 * 108 + 2 * 107 + 3 * 106 + 4 * 105 + 5 * 104 + 6 * 103 + 7 * 102 + 8 * 101 + 9 * 100

((0) + 0) + (((0) + 0) + 1) + ((((0) + 0) + 1) + 1) + (((((0) + 0) + 1) + 1) + 1) + ((((((0) + 0) + 1) + 1) + 1) + 1) = (((0) + 1) + 0) + (((0) + 1) + 1) + (((0) + 1) + 2) + (((0) + 1) + 3) = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 5 + 5 = 10
0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 = 5 * 0 + 5 * 1 + 5 * 2 + 5 * 3 + 5 * 4 + 5 = 5 + 5 * 5 + 5 * 5 = 5 + 2 * 52 = 5 + 5 * 10 = 55
0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 5 = (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 6 = 0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + (0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5) * 5 = (0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5) * 6 = 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + (0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5) * 5 = 55 + 55 + 55 + 55 + 55 + 55 = 55 + 55 * 5 = 55 * 6 = (10 + 100) * 0 + (10 + 100) * 1 + (10 + 100) * 2 = 330
0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10 = (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 0 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 1 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 2 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 3 = 385
(0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 0 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 1 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 2 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 3 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 4 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 5 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 6 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 7 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 8 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 9 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 10 = (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) = (0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) + (0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 0 + (0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 1 + (0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 2 + (0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 3 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 0 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 1 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 2 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 3 = 3025

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 = 10! = (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) + ((1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * ((1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 1 + (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 2 + (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 3 + (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 4 + (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 5 + (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 6 + (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 7 + (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 8 + (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 9 + (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 10)) + ((1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 1 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 2 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 3 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 4 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 5 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 6 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 7 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 8 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 9 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 10) + ((1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * ((1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 1 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 2 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 3)) * 1 + ((1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * ((1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 1 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 2 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 3)) * 2 + ((1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * ((1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 1 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 2 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 3)) * 3 + ((1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 1 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 2 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 3 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 4 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 5 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 6 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 7 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 8 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 9 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 10) + (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) + (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 1 + (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 2 + (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 3 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 1 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 2 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 3 + (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) + (1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) + ((0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 1 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 2 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 3) + ((0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 1 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 2 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 3) + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) + 10 = 3628800

... to be continued.
... продолжение следует.
... уландысы бар.

 
  
    
        
                
                                
                                                                
                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
  
   
    
     
      
       
        
         
          

           
                     

 
        

 
                

 
    
    
    
    

                                                                                


 

 

  
 
 
  

   
 
 
   

    
 
 
    

     
 
 
     

      
 
 
      

       
 
 
       

        
 
 
        

         
 
 
         

          
 
 
          


                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Honest Truthful - Creator of the science, studying, learning and teaching "Ideology" (Uniology) © 1991 - 2019 : Planet Earth.
Честный Правдивый - Создатель науки и учения "Идеология" (Единология) © 1991 - 2019 : Планета Земля.
Чын (Чыныгы) Чынчыл - Ой жөнүндө илимдин жана окуунун (билимдин, таалимдин), үйрөтүүнүн түзүүчүсү © 1991 - 2019 : Жер.